แก้ไขเปลือกตา

 

         ภาพก่อน และหลังผ่าตัด 7 วัน เปลือกตาบนเพื่อแก้ไขชั้นตาที่ไม่เท่ากันกำลังการลืมตาของตาซ้ายอ่อนแอกว่าตาขวาหลังทำมีตา 2 ชั้น สวยงามตามขนาดที่กำหนดโดยความต้องการของคนไข้และได้รักษา
กำลังของกล้ามเนื้อที่ใช้ลืมตาให้มีความแข็งแรงเท่ากัน 2 ข้าง

        ภาพก่อน และหลังผ่าตัด เปลือกตาบน 7 วัน ก่อนทำลืมตามองอะไรก็จะเงยหน้าเอียง ๆ เพราะชั้นตา 2 ข้างไม่เท่ากันกล้ามเนื้อลืมตาข้างซ้ายอ่อนแอกว่าข้างขวาหลังผ่าตัดแก้ไขแล้วได้รักษาเรื่องกำลังของกล้ามเนื้อ ที่ใช้ลืมตาไปด้วยก่อนทำ ลืมตามองอะไรก็จะเงยหน้าเอียงๆ เพราะชั้นตา 2 ข้างไม่เท่ากันกล้ามเนื้อลืมตาข้างซ้าย อ่อนแอกว่าข้างขวาหลังผ่าตัดแก้ไขแล้วได้รักษาเรื่องกำลังของกล้ามเนื้อที่ใช้ลืมตาไปด้วย