ศัลยกรรมเปลือกตา( Eyelid surgery)

   
  ศัลยกรรมเปลือกตาบน (Upper eyelid surgery)
  ศัลยกรรมเปลือกตาบน สำหรับตาบนที่เป็นลักษณะไม่มีชั้นตา, ตาอูม
  อูม (Upper eyelid surgery for single, puffy upper eyelid)
  ศัลยกรรมเปลือกตาบน สำหรับตาบนที่เป็นลักษณะหนังตาบนหย่อน, เหี่ยวย่น, มีรอยตีนกา, ขนตาบนแยงตา
  (Upper eyelid surgery for ageing upper eyelid with crawfish, inverted upper eyelash)
  ศัลยกรรมเปลือกตาบน สำหรับตาบนที่เป็นลักษณะตาโบ๋หรือตาลึก
  (Upper eyelid surgery for sunken upper eyelid)
  ศัลยกรรมเปลือกตาบน สำหรับตาบนที่เป็นลักษณะตาปรือ
  (Upper eyelid surgery for ptosis upper eyelid)
  ศัลยกรรมแก้ไขเปลือกตาบนที่ผ่านการผ่าตัด
  (Surgical correction for post upper eyelid surgery)
  ศัลยกรรมเปลือกตาล่าง
  (Lower eyelid surgery)
  ศัลยกรรมเปลือกตาล่าง สำหรับตาล่างที่เป็นลักษณะถุงตา, ตาล่างเหี่ยวย่น
  (Lower eyelid surgery for bulging, ageing lower eyelid)
  ศัลยกรรมแก้ไขเปลือกตาล่างที่ผ่านการผ่าตัด
  (Surgical correction for post lower eyelid surgery)