ศัลยกรรมจมูก (Nose surgery)

ศัลยกรรมเสริมจมูก สำหรับจมูกที่เป็นลักษณะแบน, ไม่มีดั้งจมูก, รูปทรงจมูกไม่สวยงาม
(Augmented nose surgery for saddle, unbeautiful nose)
ศัลยกรรมแก้ไขจมูกเสริม
(Surgical correction for post augmented nose)
ศัลยกรรมแก้ไขจมูกฉีดสารซิลิโคนเหลว
(Surgical correction for silicone injected nose)
ศัลยกรรมแก้ไขจมูกฉีดสารไบโอ
(Surgical correction for bio injected nose)
ศัลยกรรมแก้ไขจมูกฉีดสารฟิลเลอร์ (Surgical correction for filler injected nose)
จมูกฉีดไบโอ
 

ศัลยกรรมเปลือกตา( Eyelid surgery)

ศัลยกรรมเปลือกตาบน (Upper eyelid surgery)
ศัลยกรรมเปลือกตาบน สำหรับตาบนที่เป็นลักษณะไม่มีชั้นตา, ตาอูม
อูม (Upper eyelid surgery for single, puffy upper eyelid)
ศัลยกรรมเปลือกตาบน สำหรับตาบนที่เป็นลักษณะหนังตาบนหย่อน, เหี่ยวย่น, มีรอยตีนกา, ขนตาบนแยงตา
(Upper eyelid surgery for ageing upper eyelid with crawfish, inverted upper eyelash)
ศัลยกรรมเปลือกตาบน สำหรับตาบนที่เป็นลักษณะตาโบ๋หรือตาลึก
(Upper eyelid surgery for sunken upper eyelid)
ศัลยกรรมเปลือกตาบน สำหรับตาบนที่เป็นลักษณะตาปรือ
(Upper eyelid surgery for ptosis upper eyelid)
ศัลยกรรมแก้ไขเปลือกตาบนที่ผ่านการผ่าตัด
(Surgical correction for post upper eyelid surgery)
ศัลยกรรมเปลือกตาล่าง
(Lower eyelid surgery)
ศัลยกรรมเปลือกตาล่าง สำหรับตาล่างที่เป็นลักษณะถุงตา, ตาล่างเหี่ยวย่น
(Lower eyelid surgery for bulging, ageing lower eyelid)
ศัลยกรรมแก้ไขเปลือกตาล่างที่ผ่านการผ่าตัด
(Surgical correction for post lower eyelid surgery)
 

ศัลยกรรมแก้ไขคางฉีดสารต่างๆ (Surgical correction for injected chin)

ศัลยกรรมเสริมคาง สำหรับคางที่เป็นลักษณะคางเล็ก, คางสอบ
(Augmented chin surgery for small chin, unbeautiful chin)
ศัลยกรรมแก้ไขคางเสริม
(Surgical correction for post augmented chin)
ศัลยกรรมแก้ไขคางฉีดสารต่างๆ
(Surgical correction for injected chin)
ศัลยกรรมแก้ไขคางฉีดสารซิลิโคนเหลว
(Surgical correction for silicone injected chin)
ศัลยกรรมแก้ไขคางฉีดสารไบโอ
(Surgical correction for bio injected chin)
ศัลยกรรมแก้ไขคางฉีดสารฟิลเลอร์
(Surgical correction for filler injected chin)
 

ศัลยกรรมใบหน้า (Face surgery)

ศัลยกรรมดึงหน้า สำหรับใบหน้าที่เป็นลักษณะหย่อนยาน, มีรอยเหี่ยวย่น, มีร่องแก้มลึก, ร่องมุมปากลึก
(Face lift surgery for ageing face)
ศัลยกรรมแก้ไขดึงหน้า
หน้า (Surgical correction for post face lift surgery)
ศัลยกรรมดึงหน้าผาก, ดึงคิ้ว สำหรับหน้าผากที่เป็นลักษณะหย่อนยาน, มีรอยเหี่ยวย่น, มีคิ้วตก, มีคิ้วหย่อน
(Forehead lift, eyebrow lift surgery for ageing forehead, drooping eyebrow)
ศัลยกรรมแก้ไขดึงหน้าผาก, ดึงคิ้ว
(Surgical correction for post forehead lift, eyebrow lift surgery)
ศัลยกรรมแก้ไขหน้าผากฉีด
(Surgical correction for post injected forehead)
ศัลยกรรมแก้ไขหน้าผากฉีดสารซิลิโคนเหลว
(Surgical correction for silicone injected forehead)
ศัลยกรรมแก้ไขหน้าผากฉีดสารไบโอ
(Surgical correction for bio injected forehead)
ศัลยกรรมแก้ไขหน้าผากฉีดสารฟิลเลอร์
(Surgical correction for filler injected forehead)
    

ศัลยกรรมคอ (Neck surgery)

ศัลยกรรมคอ สำหรับคอที่เป็นลักษณะเหี่ยวย่น, มีเหนี่ยงคอ, มีไขมันใต้คาง (ไม่มีลักษณะคอ) เพื่อดึงกระชับคอ, ลดไขมันใต้คาง, ลดเหนี่ยงคอ
(Neck lift surgery for bulging upper neck, ageing neck)
 

ศัลยกรรมเต้านมและเรือนร่าง (Breast and body surgery)

ศัลยกรรมลดขนาดเต้านม สำหรับเต้านมที่เป็นลักษณะใหญ่
(Breast reduction surgery for big breast)
ศัลยกรรมปรับรูปทรงเต้านม สำหรับเต้านมที่เป็นลักษณะคล้อย, หย่อนยาน
(Reform breast surgery for deformed, ageing, sagging breast)
ศัลยกรรมแก้ไขรูปทรงเต้านมที่ผ่านการเสริม
(Surgical correction for post breast augmentation surgery)
ศัลยกรรมปรับรูปทรงผนังหน้าท้อง สำหรับผนังหน้าท้องที่เป็นลักษณะป่อง, ยื่น, ลาย, ห้อยย้อย, หย่อนยาน, เอวใหญ่
(Reform abdominal wall surgery for deformed, ageing, sagging abdominal wall)
ศัลยกรรมปรับรูปทรงผนังหน้าท้อง สำหรับผนังหน้าท้องที่เป็นลักษณะป่อง, ยื่น, ลาย, ห้อยย้อย, หย่อนยาน, เอวใหญ่พร้อมกับเสริมเต้านม
(Reform abdominal wall surgery for deformed, ageing, sagging abdominal wall with breast augmentation surgery)
ศัลยกรรมแก้ไขรูปทรงผนังหน้าท้องที่ผ่านการผ่าตัด
(Surgical correction for post reform abdominal wall surgery)