ศัลยกรรมเต้านมและเรือนร่าง (Breast and body surgery)

   
  ศัลยกรรมลดขนาดเต้านม สำหรับเต้านมที่เป็นลักษณะใหญ่
  (Breast reduction surgery for big breast)
  ศัลยกรรมปรับรูปทรงเต้านม สำหรับเต้านมที่เป็นลักษณะคล้อย, หย่อนยาน
  (Reform breast surgery for deformed, ageing, sagging breast)
  ศัลยกรรมแก้ไขรูปทรงเต้านมที่ผ่านการเสริม
  (Surgical correction for post breast augmentation surgery)
  ศัลยกรรมปรับรูปทรงผนังหน้าท้อง สำหรับผนังหน้าท้องที่เป็นลักษณะป่อง, ยื่น, ลาย, ห้อยย้อย, หย่อนยาน, เอวใหญ่
  (Reform abdominal wall surgery for deformed, ageing, sagging abdominal wall)
  ศัลยกรรมปรับรูปทรงผนังหน้าท้อง สำหรับผนังหน้าท้องที่เป็นลักษณะป่อง, ยื่น, ลาย, ห้อยย้อย, หย่อนยาน, เอวใหญ่พร้อมกับเสริมเต้านม
  (Reform abdominal wall surgery for deformed, ageing, sagging abdominal wall with breast augmentation surgery)
  ศัลยกรรมแก้ไขรูปทรงผนังหน้าท้องที่ผ่านการผ่าตัด
  (Surgical correction for post reform abdominal wall surgery)